INFORMACJA DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ PEŁNIĄCYCH TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

Jako żołnierz możesz korzystać poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Helu (wymagane skierowanie). zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022.655).

Dokumentem upoważniającym do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach leczniczych MON są odpowiednio:
– Legitymacja służbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej, wydana przez właściwy organ (art. 287 ust. 5uooO)-w przypadku żołnierzy zawodowych,
– Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) stwierdzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej, wydany przez właściwy organ (art.325 ust. 3uooO)- w przypadku żołnierzy TSW.

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do okazania celem wprowadzenia w rejestrze odpowiedniego kodu uprawnienia dla wskazanych grup pacjentów, którym udzielono świadczenia, do czego Szpital jako świadczeniodawca zobowiązany jest przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia rejestru świadczeń finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Informacje i możliwość rejestracji telefonicznej:

Rejestracja główna 58 690-42-80
Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne 58 690-42-74