PRAKTYKI:

Dokumenty wymagane do odbycia praktyk:

  • Podanie do Komendanta 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu o przyjęcie na praktyki zawierające informację o czasokresie odbywania praktyk oraz miejscu.
  • Umowa z uczelnią.
  • Kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz kopia legitymacji studenckiej.

Podania o odbycie praktyk można kierować na adres email: kadry@szpitalhel.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szpitala.

 

WOLONTARIATY

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Helu informuje, że istnieje możliwość nawiązania współpracy na zasadach wolontariatu w celu podniesienia swoich kompetencji oraz doświadczenia zawodowego.

Warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy jest dostarczenie do Działu Kadr na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wolontariatu:

  • Podania do Komendanta 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Helu z prośbą o wyrażenie zgody na wolontariat. W podaniu należy zawrzeć informację o wnioskowanym czasookresie wolontariatu oraz wskazać miejsce odbywania wolontariatu.
  • Kserokopię dyplomów, kursów, specjalizacji, PWZ.
  • Kserokopię orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy oraz orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  • Kserokopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania wolontariatu.

Po spełnieniu powyższych wymogów zostaje spisane porozumienie pomiędzy Wolontariuszem a 115 SzWzPSPZOZ w Helu.

Podania o odbycie wolontariatu można kierować na adres email: kadry@szpitalhel.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szpitala.