Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pacjent, który chce skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zobowiązany do potwierdzenia przysługującego mu prawa do świadczeń. Prawo to można potwierdzić na trzy sposoby:

1) weryfikacja za pomocą systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ);
2) przedstawienie jednego z dotychczasowych dokumentów papierowych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. druk ZUS RMUA, legitymacja emeryta);
3) złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do korzystania z opieki zdrowotnej.
Pacjent zgłaszający się do placówki zdrowia jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo – jeśli nie ukończył 18 roku życia – legitymacji szkolnej. Tożsamość dzieci do 6 roku życia mogą potwierdzić rodzic lub opiekun, składając ustne lub pisemne oświadczenie.

W przypadku osób nieubezpieczonych, które mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych istotnych ze względu na charakter choroby na podstawie odrębnych przepisów (np. osób cierpiących na choroby psychiczne), dokumentem potwierdzającym to prawo jest zaświadczenie lekarskie.