PODODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

Numery telefonów:
(58) 6904-296 dyżurka opiekunek medycznych
(58) 6904-253 dyżurka pielęgniarek

Lokalizacja oddziału: budynek główny Szpitala, lewe skrzydło, I piętro

W pododdziale pielęgnacyjno-opiekuńczym sprawowana jest opieka medyczna całodobowo oraz zapewniona jest pielęgnacja pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia.
Pododdział pielęgnacyjno-opiekuńczy przyjmuje przede wszystkim pacjentów, którzy mają znaczne problemy z samodzielnością. Cecha ta określana jest na podstawie stu punktowej skali Barthel. Do pobytu w pododdziale kwalifikuje wynik na poziomie 40 lub mniej punktów. Pod uwagę brana jest przede wszystkim zdolność do samodzielnego poruszania się, przyjmowania posiłków oraz zaspokajania innych czynności fizjologicznych.
Długość pobytu w pododdziale jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel.
Pododdział pielęgnacyjno-opiekuńczy dysponuje 6 miejscami.
Pobyt w zakładzie jest odpłatny – 70% dochodu pacjenta. W ramach tej opłaty pacjent otrzymuje głównie wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ finansuje natomiast specjalistyczną opiekę medyczną – lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty – badania, leki i wyroby medyczne (np. pieluchomajtki).

Zestaw dokumentów wymaganych do złożenia w celu przyjęcia do pododdziału pielęgnacyjno-opiekuńczego:
1. Wniosek o wydanie skierowania do oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
2. Skierowanie do pododdziału pielęgnacyjno-opiekuńczego
3. Wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie
4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o pobyt
a) decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego lub rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej. Do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o pobyt w pododdziale na potrącanie opłaty za pobyt w PPO przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wpłacanego przez ten organ;
b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji należy załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do PPO do odbioru tych należności przez szpital.
5. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do PPO
6. Deklaracja wybory zakładu
7. Kserokopie z przebytego wcześniej leczenia
8. Kserokopia dowodu osobistego

KWALIFIKACJA DO POBYTU
Kwalifikacja odbywa się na podstawie przesłanych pocztą dokumentów na adres:
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Boczna 10
84-150 Hel
z dopiskiem pododdział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Kwalifikacji dokuje kierownik oddziału , o decyzji osoba zainteresowana/osoba upoważniona zostaje poinformowana telefonicznie.

Dokumenty do pobrania