115 Szpital Wojskowy

z przychodnią SPZOZ

RODO

Klauzula Informacyjna – Pacjent

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest 115 Szpital Wojskowy SP ZOZ
  w Helu, ul. Boczna 10, 84-150 Hel, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047400, REGON: 190066394, NIP: 587-14-77-653, tel.: (+48 58)690-42-60 Fax. (58)572-10-83, adres mailowy: sekretariat@szpitalhel.pl. NIP: 587-14-77-653 Regon: 190066394
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres mailowy – iod@szpitalhel.pl; tel.: (+48 58)  690-42-60, ul. Boczna 10, 84-150 Hel.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w celu: prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, rozliczania kosztów udzielonych świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Panii danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.6 ust.1 lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6 ust.1 lit.d) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.9 ust.2 lit.c) i h) RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz 115 SzWzP SP ZOZ w Helu, podmioty świadczące na rzecz 115 SzWzP SP ZOZ w Helu usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz 115 SzWzP SP ZOZ w Helu usługi prawne lub doradcze, podmioty, którym 115 SzWzP SP ZOZ w Helu powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów (w szczególności wskazane w art.26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji świadczeń, według przepisów prawa z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności art.29) – najczęściej przez okres 20 lat.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do swoich danych. Pana/Pani sprzeciw, żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, co do zasady nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na ustawowy obowiązek przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez 115 SzWzP SP ZOZ w Helu.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych, w tym dotyczących zdrowia  ma charakter dobrowolny, choć jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku nie podania 115 SzWzP SP ZOZ w Helu może odmówić Panu/Pani udzielania jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych. Niepodanie przez Pana/Panią numeru telefonu może utrudnić przekazywanie informacji dotyczącej organizacji procesu leczenia, np. informacja o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przesunięcie wizyty na inny termin.
 10. Udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.